Mobiliteit

Over de sector mobiliteit

De sector Mobiliteit werkt toe naar een mobiliteitssysteem waarin uiteindelijk alle modaliteiten personenvervoer, goederenvervoer en mobiliteit in de bouw zero-emissie (emissieloos) zijn.

De aanpak richt zich op vervanging van fossiele door duurzame voertuigen, energiedragers en verandering van mobiliteitsgedrag in de diverse doelgroepen van personen- en goederenvervoer. Een emissieloze mobiliteit vraagt daarnaast een dekkende laad- en tankinfrastructuur voor zero emissie energiedragers.

Voor 2030 zijn concrete streefwaarden geformuleerd voor verduurzaming van personenmobiliteit, de overschakeling naar elektrisch vervoer, het gebruik van duurzame energiedragers en de toename van emissievrij vervoer in de logistiek.

Over de sector mobiliteit

De sector Mobiliteit werkt toe naar een mobiliteitssysteem waarin uiteindelijk alle modaliteiten personenvervoer, goederenvervoer en mobiliteit in de bouw zero-emissie (emissieloos) zijn.

De aanpak richt zich op vervanging van fossiele door duurzame voertuigen, energiedragers en verandering van mobiliteitsgedrag in de diverse doelgroepen van personen- en goederenvervoer. Een emissieloze mobiliteit vraagt daarnaast een dekkende laad- en tankinfrastructuur voor zero emissie energiedragers.

Voor 2030 zijn concrete streefwaarden geformuleerd voor verduurzaming van personenmobiliteit, de overschakeling naar elektrisch vervoer, het gebruik van duurzame energiedragers en de toename van emissievrij vervoer in de logistiek.

Personenauto's

De aanpak van de verduurzaming van personenauto's heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Dit wordt ingevuld met batterij-elektrische (BEV) of waterstof -elektrische (FCEV) auto's. In de tussentijd zal de fossiele vraag zoveel mogelijk worden ingevuld met duurzame energiedragers als bio-ethanol en bio-CNG.

Meer over duurzame energiedragers mobiliteit

Het percentage emissieloos in de nieuwverkopen neemt exponentieel toe. In 2020 ging het om 20% van de nieuwverkopen, bijna volledig toe te schrijven aan BEV. FCEV zit met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Meer over emissieloze personenauto's

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

Presentatie

Personenauto's

De aanpak van de verduurzaming van personenauto's heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Dit wordt ingevuld met batterij-elektrische (BEV) of waterstof -elektrische (FCEV) auto's. In de tussentijd zal de fossiele vraag zoveel mogelijk worden ingevuld met duurzame energiedragers als bio-ethanol en bio-CNG.

Meer over duurzame energiedragers mobiliteit

Het percentage emissieloos in de nieuwverkopen neemt exponentieel toe. In 2020 ging het om 20% van de nieuwverkopen, bijna volledig toe te schrijven aan BEV. FCEV zit met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Meer over emissieloze personenauto's

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

Nieuwverkopen  - Nederland

Presentatie

Bussen en doelgroepenvervoer

In april 2016 hebben de OV-autoriteiten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten. In het Klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:

1. Vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat).
2. Vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos.
3. Vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Op dit moment zijn ruim 1200 van de in totaal 5300 bussen emissieloos, dat is ruim 20%.

Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Op 31 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie (ZE) Doelgroepenvervoer overeengekomen. Per 1 april 2021 zijn er 139 ondertekenaars (bestuursakkoord en convenant) waarvan 121 gemeenten. Marktpartijen ondertekenden een bijbehorend convenant. Het doel is in 2025 volledig zero emissie Doelgroepenvervoer. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot). Meer over bussen en doelgroepenvervoer

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

Presentatie

Bussen en doelgroepenvervoer

In april 2016 hebben de OV-autoriteiten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten. In het Klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:

1. Vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat).
2. Vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos.
3. Vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Op dit moment zijn ruim 1200 van de in totaal 5300 bussen emissieloos, dat is ruim 20%.

Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Op 31 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie (ZE) Doelgroepenvervoer overeengekomen. Per 1 april 2021 zijn er 139 ondertekenaars (bestuursakkoord en convenant) waarvan 121 gemeenten. Marktpartijen ondertekenden een bijbehorend convenant. Het doel is in 2025 volledig zero emissie Doelgroepenvervoer. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot). Meer over bussen en doelgroepenvervoer

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

Aantallen zero-emissie Bussen - Nederland

Presentatie

Werkgerelateerde personenmobiliteit

Verduurzaming van de personenmobiliteit is gericht op een overstap naar duurzame alternatieven voor de auto (o.a. OV, fiets, thuiswerken) waardoor de uitstoot van het wegverkeer omlaag gaat. Het doel van het Klimaatakkoord is 8 miljard minder werkgerelateerde (auto)kilometers in 2030.

Om deze doelstelling te bereiken worden twee sporen bewandeld. In de eerste plaats reductie van werkgerelateerde mobiliteit. Daarnaast het versnellen van verduurzaming van personenmobiliteit zoals extra investeringen in fietsenstallingen bij OV-stations.

In 2020 was er sprake van een forse afname van het aantal gereden autokilometers in het werkgerelateerde verkeer (-7,8 miljard) die bijna geheel wordt verklaard door het op grote schaal thuiswerken vanwege de COVID-19 pandemie. Meer over werkgerelateerde personenmobiliteit

Vermeden aantal autokilometers in werk gerelateerd verkeer

Presentatie

Werkgerelateerde personenmobiliteit

Verduurzaming van de personenmobiliteit is gericht op een overstap naar duurzame alternatieven voor de auto (o.a. OV, fiets, thuiswerken) waardoor de uitstoot van het wegverkeer omlaag gaat. Het doel van het Klimaatakkoord is 8 miljard minder werkgerelateerde (auto)kilometers in 2030.

Om deze doelstelling te bereiken worden twee sporen bewandeld. In de eerste plaats reductie van werkgerelateerde mobiliteit. Daarnaast het versnellen van verduurzaming van personenmobiliteit zoals extra investeringen in fietsenstallingen bij OV-stations.

In 2020 was er sprake van een forse afname van het aantal gereden autokilometers in het werkgerelateerde verkeer (-7,8 miljard) die bijna geheel wordt verklaard door het op grote schaal thuiswerken vanwege de COVID-19 pandemie. Meer over werkgerelateerde personenmobiliteit

Vermeden aantal autokilometers in werk gerelateerd verkeer

Vermeden aantal autokilometers in werk gerelateerd verkeer -  - Nederland

Presentatie

Goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op stadslogistiek, achterland en continentaal vervoer.

Het beleidsdoel voor stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto's voor logistieke bevoorrading te realiseren. Tot begin juni hebben 26 gemeenten een besluit genomen dat ze vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in willen voeren.

De inzet voor achterland- en continentaal vervoer is om de CO2-uitstoot 2030 met 30% te reduceren. Om dit te bereiken wordt ingezet op: innovatieve logistieke concepten, slim delen van data, samenwerking in logistieke ketens om de beladingsgraad sterk te verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de beschikbare capaciteit op weg, spoor en binnenvaart. Meer over goederenvervoer

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op stadslogistiek, achterland en continentaal vervoer.

Het beleidsdoel voor stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto's voor logistieke bevoorrading te realiseren. Tot begin juni hebben 26 gemeenten een besluit genomen dat ze vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in willen voeren.

De inzet voor achterland- en continentaal vervoer is om de CO2-uitstoot 2030 met 30% te reduceren. Om dit te bereiken wordt ingezet op: innovatieve logistieke concepten, slim delen van data, samenwerking in logistieke ketens om de beladingsgraad sterk te verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de beschikbare capaciteit op weg, spoor en binnenvaart. Meer over goederenvervoer

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Mobiliteit in de bouw

De inzet op lage emissie en emissieloos aangedreven mobiele werktuigen in de bouw en grond-, weg- en-waterbouw (GWW) in 2030 komt voort uit de Green Deal Bouwlogistiek, het Klimaatakkoord, de PAS-regeling en het Schone Lucht Akkoord. Op basis van de huidige gegevens is berekend dat de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen circa 1,5 Mton in 2020 bedraagt. In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd.

Op dit moment worden er nog slechts enkele zero- en lage emissie mobiele werktuigen ingezet. Meer over mobiliteit in de bouw

CO2-uitstoot mobiele werktuigen, 2020

Presentatie

Mobiliteit in de bouw

De inzet op lage emissie en emissieloos aangedreven mobiele werktuigen in de bouw en grond-, weg- en-waterbouw (GWW) in 2030 komt voort uit de Green Deal Bouwlogistiek, het Klimaatakkoord, de PAS-regeling en het Schone Lucht Akkoord. Op basis van de huidige gegevens is berekend dat de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen circa 1,5 Mton in 2020 bedraagt. In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd.

Op dit moment worden er nog slechts enkele zero- en lage emissie mobiele werktuigen ingezet. Meer over mobiliteit in de bouw

CO2-uitstoot mobiele werktuigen, 2020

CO₂-uitstoot Mobiele werktuigen bouwsector -  - 2020 - Nederland

Presentatie

Duurzame energiedragers in mobiliteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de inzet van duurzame brandstoffen in wegverkeer te vergroten tot een maximum inzet van 27 PJ (bovenop de 33 PJ uit het 2030-scenario in Nationale Energie Verkenning 2017). Dit brengt de totale maximum inzet op 60 PJ. Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de binnenvaart minimaal 5 PJ (0,4 Mton) CO2-reductie zal realiseren in 2030.

De inzet van hernieuwbare energie omvat biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en additioneel hernieuwbare waterstof. De totale afzet van brandstoffen in het wegverkeer/overig vervoer is tussen 2016 en 2020 met 5% toegenomen. Het fysieke aandeel van hernieuwbare brandstoffen is in dezelfde periode verdubbeld, van 13 PJ in 2016 naar 26,5 PJ in 2020. Meer over duurzame energiedragers in mobiliteit

Fysieke afzet hernieuwbare energiedragers, 2020

Presentatie

Duurzame energiedragers in mobiliteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de inzet van duurzame brandstoffen in wegverkeer te vergroten tot een maximum inzet van 27 PJ (bovenop de 33 PJ uit het 2030-scenario in Nationale Energie Verkenning 2017). Dit brengt de totale maximum inzet op 60 PJ. Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de binnenvaart minimaal 5 PJ (0,4 Mton) CO2-reductie zal realiseren in 2030.

De inzet van hernieuwbare energie omvat biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en additioneel hernieuwbare waterstof. De totale afzet van brandstoffen in het wegverkeer/overig vervoer is tussen 2016 en 2020 met 5% toegenomen. Het fysieke aandeel van hernieuwbare brandstoffen is in dezelfde periode verdubbeld, van 13 PJ in 2016 naar 26,5 PJ in 2020. Meer over duurzame energiedragers in mobiliteit

Fysieke afzet hernieuwbare energiedragers, 2020

Fysieke afzek (bio)brandstoffen in wegvervoer en mobiele machines - 2020 - Nederland

Presentatie

Innovatie in mobiliteit

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma's (MMIP's).

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem verbreed met de maatschappelijke thema's veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Meer over innovatie in mobiliteit

Innovatie in mobiliteit

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma's (MMIP's).

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem verbreed met de maatschappelijke thema's veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Meer over innovatie in mobiliteit