Mobiliteit

Over goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op stadslogistiek, achterland en continentaal vervoer.

Het beleidsdoel voor stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto’s voor logistieke bevoorrading te realiseren. Tot begin juni hebben 27 gemeenten en Schiphol een besluit genomen dat ze vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in willen voeren. Dit leidt naar verwachting tot een CO2-reductie van 1 Mton. De verwachting is dat in 2030 115.000 ZE bestelauto’s en 5000 ZE/PHEV vrachtauto’s in het Nederlandse park ingroeien. In de tussentijd zal de energievraag zoveel mogelik worden ingevuld met duurzame energiedragers.

De inzet voor achterland- en continentaal vervoer is om de CO2-uitstoot 2030 met 30% te reduceren. Om dit te bereiken wordt ingezet op: innovatieve logistieke concepten, slim delen van data, samenwerking in logistieke ketens om de beladingsgraad sterk te verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de beschikbare capaciteit op weg, spoor en binnenvaart.

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Over goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op stadslogistiek, achterland en continentaal vervoer.

Het beleidsdoel voor stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto’s voor logistieke bevoorrading te realiseren. Tot begin juni hebben 27 gemeenten en Schiphol een besluit genomen dat ze vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in willen voeren. Dit leidt naar verwachting tot een CO2-reductie van 1 Mton. De verwachting is dat in 2030 115.000 ZE bestelauto’s en 5000 ZE/PHEV vrachtauto’s in het Nederlandse park ingroeien. In de tussentijd zal de energievraag zoveel mogelik worden ingevuld met duurzame energiedragers.

De inzet voor achterland- en continentaal vervoer is om de CO2-uitstoot 2030 met 30% te reduceren. Om dit te bereiken wordt ingezet op: innovatieve logistieke concepten, slim delen van data, samenwerking in logistieke ketens om de beladingsgraad sterk te verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de beschikbare capaciteit op weg, spoor en binnenvaart.

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Indicatoren

Het dashboard bevat voor goederenvervoer nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • 30% reductie van de CO2-uitstoot door achterland en continentaal vervoer

  • Binnenvaart

  • Middelgrote zero-emissie zones stadslogistiek in 30-40 grotere gemeenten

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector goederenvervoer.

Aantal modellen emissieloze bestelauto’s, 2020

De figuur toont het aanbod van emissieloze bestelauto's. Inmiddels is er in alle segmenten aanbod van emissieloze bestelauto’s. Met name het aanbod in groot en extra groot is toegenomen in 2020. De verwachting is dat het aanbod in 2021 verder gaat toenemen en dat er met name meer keuzeopties komen voor verschillende groottes qua batterijcapaciteit (in kWh).

Aantal modellen emissieloze vrachtauto’s

De figuur beschrijft per autobedrijf de verwachte ontwikkeling van het aantal beschikbare modellen van batterij-elektrische vrachtauto’s. Het aanbod zal na verwachting de komende jaren sterk toenemen. Met name voor het jaar 2021 worden veel nieuwe modellen aangekondigd.

Presentatie

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

De kaart toont het aantal gemeenten waarin ZE (Zero-Emissie)-Zones zijn ingesteld. Het beleidsdoel voor Stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto’s voor logistieke bevoorrading te realiseren.

Tot begin september hebben 26 gemeenten het besluit genomen om vanaf 2025 of 2026 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in te stellen.

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA), Augustus 2021

De figuur toont het budget en de toekenning van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Deze regeling is op 15 maart 2021 opengesteld met een totaal budget van €22 miljoen.

Met deze regeling ontvangt een aanvrager 10% van de netto catalogusprijs van het voertuig tot een maximum van € 5.000.

Op het moment van schrijven, eind augustus 2021, is € 9 miljoen subsidie verleend en zijn 2.139 voertuigen voorzien. De regeling loopt nog tot eind 2025, het subsidieplafond voor de komende jaren wordt voor aanvang van het betreffende kalenderjaar vastgesteld.

Presentatie

Inzicht in gebruik Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SVB), 2021

De figuur toont het budget en de toekenning van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025. Deze regeling is in januari 2021 opengesteld met een totaal budget van €77,7 miljoen.

Per begin mei 2021 is voor de aandrijflijn € 5,9 miljoen aangevraagd en € 1,8 miljoen toegekend (de budgetruimte in 2021 is € 4,9 miljoen). Voor het deel katalysatoren is € 1,6 miljoen aangevraagd en € 0,3 miljoen goedgekeurd (de budgetruimte in 2021 is € 15,6 miljoen).

Presentatie

Aantal modellen emissieloze bestelauto’s, 2020

De figuur toont het aanbod van emissieloze bestelauto's. Inmiddels is er in alle segmenten aanbod van emissieloze bestelauto’s. Met name het aanbod in groot en extra groot is toegenomen in 2020. De verwachting is dat het aanbod in 2021 verder gaat toenemen en dat er met name meer keuzeopties komen voor verschillende groottes qua batterijcapaciteit (in kWh).

Aanbod Zero Emissie bestel-voertuigen -  - 2020 - Nederland

Presentatie

Aantal modellen emissieloze vrachtauto’s

De figuur beschrijft per autobedrijf de verwachte ontwikkeling van het aantal beschikbare modellen van batterij-elektrische vrachtauto’s. Het aanbod zal na verwachting de komende jaren sterk toenemen. Met name voor het jaar 2021 worden veel nieuwe modellen aangekondigd.

Zero-emissie vrachtwagens - Nederland

Presentatie

Voortgang invoering gemeentelijke emissieloze zones (september 2021)

De kaart toont het aantal gemeenten waarin ZE (Zero-Emissie)-Zones zijn ingesteld. Het beleidsdoel voor Stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto’s voor logistieke bevoorrading te realiseren.

Tot begin september hebben 26 gemeenten het besluit genomen om vanaf 2025 of 2026 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in te stellen.

Voortgang invoering gemeentelijke ZE-zones - 2020 - Gemeenten

Presentatie

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA), Augustus 2021

De figuur toont het budget en de toekenning van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Deze regeling is op 15 maart 2021 opengesteld met een totaal budget van €22 miljoen.

Met deze regeling ontvangt een aanvrager 10% van de netto catalogusprijs van het voertuig tot een maximum van € 5.000.

Op het moment van schrijven, eind augustus 2021, is € 9 miljoen subsidie verleend en zijn 2.139 voertuigen voorzien. De regeling loopt nog tot eind 2025, het subsidieplafond voor de komende jaren wordt voor aanvang van het betreffende kalenderjaar vastgesteld. Subsidie Emissieloze Bedrijsauto's (SEBA) -  - Augustus 2021 - ⠀

Presentatie

Inzicht in gebruik Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SVB), 2021

De figuur toont het budget en de toekenning van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025. Deze regeling is in januari 2021 opengesteld met een totaal budget van €77,7 miljoen.

Per begin mei 2021 is voor de aandrijflijn € 5,9 miljoen aangevraagd en € 1,8 miljoen toegekend (de budgetruimte in 2021 is € 4,9 miljoen). Voor het deel katalysatoren is € 1,6 miljoen aangevraagd en € 0,3 miljoen goedgekeurd (de budgetruimte in 2021 is € 15,6 miljoen).

Gebruik subsidieregeling - 2021 - Nederland

Presentatie

Veranderingen

Nog niet beschikbaar.

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector goederenvervoer.

Aantal emissieloze bestelauto's

De figuur toont het aantal verkochte emissieloze bestelauto's in Nederland. Dit aantal is in 2020 ruim verdrievoudigd ten opzichte van 2016.

Eind 2020 rijden er 5.951 emissieloze bestelauto’s rond op een totaal van 978.926 bestelauto’s. Dat is 5% van het in het Klimaatakkoord genoemde aantal voertuigen in 2030 (115.000 ZE bestelauto’s). Het voorgaande betreft hoofdzakelijk batterij-elektrische bestelauto’s. Waterstof bestelauto’s zitten met slechts 13 exemplaren nog in een andere marktfase.

Aantal emissieloze vrachtwagens

De figuur toont het aantal batterij-elektrische- en waterstofvrachtauto’s.

Het aantal is in 2021 gestegen van 173 naar 235 op een totaal van circa 149.000 vrachtauto’s. Daarmee zitten we nu op ruim 2,0% van het in het Klimaatakkoord genoemde aantal voertuigen in 2030 (10.000 emissieloze vrachtauto’s). Dit aantal bestaat grotendeels uit batterij-elektrischevoertuigen (206 stuks). Daarnaast bevinden zich eind 2020 29 waterstof(FCEV)-vrachtwagens in de vloot.

Presentatie

Aantal emissieloze binnenvaartschepen

De figuur toont het aantal hybride binnenvaartschepen.

Ook in de binnenvaart worden de eerste schreden gezet richting elektrificering: er varen nu 90 binnenvaartschepen uitgerust met een hybride   aandrijflijn, 2% van de totale vloot (4.500 vaartuigen).

Er zijn momenteel nog geen binnenvaartschepen die emissieloos varen, op elektriciteit of waterstof. Er lopen wel enkele projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van deze aandrijflijnen. De streefwaarde voor 2030 is 150 emissieloze vaartuigen.

Presentatie

Reinigingsvoertuigen: aantallen, jaarkilometrage en emissies

De figuur toont het aantal reinigingsvoertuigen en de bijbehorende CO₂-uitstoot.

Op basis van de huidige gegevens is berekend dat er in 2020 +/- 6.500 reinigingsvoertuigen worden ingezet en dat de gezamenlijke CO₂-uitstoot circa 0,25 Mton bedraagt, dit is het besparingspotentieel. Op peildatum 31-03-2021 rijden er 19 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,5% van de vloot).

In het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche hebben de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken dat:

1) vanaf 2025 de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of emissieloos aanschaft;
2) vanaf 1 januari 2030 alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissieloos (aan de uitlaat) zijn.

Presentatie

Presentatie

Tank- en laadinfrastructuur langs goederenvervoercorridors

De figuur laat met verschillende kaartlagen de tank- en laadmogelijkheden langs de belangrijkste goederenvervoercorridors zien. Alleen snellaadpunten met een laadvermogen groter dan 50 kW worden getoond.
Presentatie

Aantal emissieloze bestelauto's

De figuur toont het aantal verkochte emissieloze bestelauto's in Nederland. Dit aantal is in 2020 ruim verdrievoudigd ten opzichte van 2016.

Eind 2020 rijden er 5.951 emissieloze bestelauto’s rond op een totaal van 978.926 bestelauto’s. Dat is 5% van het in het Klimaatakkoord genoemde aantal voertuigen in 2030 (115.000 ZE bestelauto’s). Het voorgaande betreft hoofdzakelijk batterij-elektrische bestelauto’s. Waterstof bestelauto’s zitten met slechts 13 exemplaren nog in een andere marktfase.

Zero-emissie bestelauto's - Grootte - Nederland

Presentatie

Aantal emissieloze vrachtwagens

De figuur toont het aantal batterij-elektrische- en waterstofvrachtauto’s.

Het aantal is in 2021 gestegen van 173 naar 235 op een totaal van circa 149.000 vrachtauto’s. Daarmee zitten we nu op ruim 2,0% van het in het Klimaatakkoord genoemde aantal voertuigen in 2030 (10.000 emissieloze vrachtauto’s). Dit aantal bestaat grotendeels uit batterij-elektrischevoertuigen (206 stuks). Daarnaast bevinden zich eind 2020 29 waterstof(FCEV)-vrachtwagens in de vloot.

Aantal ZE (PHEV) vrachtwagens - Nederland

Presentatie

Aantal emissieloze binnenvaartschepen

De figuur toont het aantal hybride binnenvaartschepen.

Ook in de binnenvaart worden de eerste schreden gezet richting elektrificering: er varen nu 90 binnenvaartschepen uitgerust met een hybride   aandrijflijn, 2% van de totale vloot (4.500 vaartuigen).

Er zijn momenteel nog geen binnenvaartschepen die emissieloos varen, op elektriciteit of waterstof. Er lopen wel enkele projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van deze aandrijflijnen. De streefwaarde voor 2030 is 150 emissieloze vaartuigen.

Hybride binnenvaartschepen - Nederland

Presentatie

Reinigingsvoertuigen: aantallen, jaarkilometrage en emissies

De figuur toont het aantal reinigingsvoertuigen en de bijbehorende CO₂-uitstoot.

Op basis van de huidige gegevens is berekend dat er in 2020 +/- 6.500 reinigingsvoertuigen worden ingezet en dat de gezamenlijke CO₂-uitstoot circa 0,25 Mton bedraagt, dit is het besparingspotentieel. Op peildatum 31-03-2021 rijden er 19 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,5% van de vloot).

In het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche hebben de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken dat:

1) vanaf 2025 de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of emissieloos aanschaft;
2) vanaf 1 januari 2030 alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissieloos (aan de uitlaat) zijn. Reinigingsvoertuigen - 2020 - Nederland

Presentatie

CO₂-uitstoot reinigingsvoertuigen - 2020 - Nederland

Presentatie

Tank- en laadinfrastructuur langs goederenvervoercorridors

De figuur laat met verschillende kaartlagen de tank- en laadmogelijkheden langs de belangrijkste goederenvervoercorridors zien. Alleen snellaadpunten met een laadvermogen groter dan 50 kW worden getoond. Presentatie