Gebouwde omgeving

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én gaan we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volgt hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én gaan we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volgt hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Gebouw - woning

Nederland telt bijna 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 58% uit van die totale woningvoorraad. Corporatiewoningen, sociale huur, beslaan ongeveer 29%. De overige 13% is van andere verhuurders waaronder particuliere verhuurders en (grote) institutionele beleggers. Circa 58% van alle woningen heeft een geregistreerd energielabel. In dit figuur is de verdeling van deze geregistreerde energielabels gewogen opgehoogd naar de woningvoorraad (op basis van woningtype, bouwjaar en eigendomssituatie). Op basis van deze opgehoogde waarden kunnen we stellen dat zo’n 39% van de koopwoningen in 2022 al een goede isolatiewaarde heeft met een energielabel B of hoger. Van de corporatiewoningen heeft 48% inmiddels energielabel B of hoger. In de particuliere verhuur is er sprake van het grootste aandeel lage labels met 27% van de energielabels E of lager.

Omdat de percentages zijn opgehoogd (gewogen) naar de totale woningvoorraad, zijn het schattingen.

Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningbouw, 2022

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van huishoudens

Presentatie

Gebouw - woning

Nederland telt bijna 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 58% uit van die totale woningvoorraad. Corporatiewoningen, sociale huur, beslaan ongeveer 29%. De overige 13% is van andere verhuurders waaronder particuliere verhuurders en (grote) institutionele beleggers. Circa 58% van alle woningen heeft een geregistreerd energielabel. In dit figuur is de verdeling van deze geregistreerde energielabels gewogen opgehoogd naar de woningvoorraad (op basis van woningtype, bouwjaar en eigendomssituatie). Op basis van deze opgehoogde waarden kunnen we stellen dat zo’n 39% van de koopwoningen in 2022 al een goede isolatiewaarde heeft met een energielabel B of hoger. Van de corporatiewoningen heeft 48% inmiddels energielabel B of hoger. In de particuliere verhuur is er sprake van het grootste aandeel lage labels met 27% van de energielabels E of lager.

Omdat de percentages zijn opgehoogd (gewogen) naar de totale woningvoorraad, zijn het schattingen. Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningbouw, 2022

Energieprestatie woningen - 2022 - Nederland

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van huishoudens

Aardgasverbruik van huishoudens - Nederland

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is divers van samenstelling. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie, die geen woonbestemming hebben. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren (deels) en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen. In deze grafiek ziet u de verdeling in geregistreerde energielabels binnen de utilitietsbouw. Het aandeel geregistreerde utiliteitsbouwlabels op basis van het aantal labelplichtige gebouwen is naar schatting circa 40%. Op basis van oppervlakte is dit aandeel naar schatting 75%. Sommige utiliteitspandengebouwen, zoals monumenten en gebouwen kleiner dan 50 m2, zijn niet verplicht een energielabel te registreren en zijn in deze percentages dus niet meegerekend. Van de niet-geregistreerde gebouwen, zijn de energetische prestaties onbekend.

Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 2022

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van diensten

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is divers van samenstelling. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie, die geen woonbestemming hebben. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren (deels) en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen. In deze grafiek ziet u de verdeling in geregistreerde energielabels binnen de utilitietsbouw. Het aandeel geregistreerde utiliteitsbouwlabels op basis van het aantal labelplichtige gebouwen is naar schatting circa 40%. Op basis van oppervlakte is dit aandeel naar schatting 75%. Sommige utiliteitspandengebouwen, zoals monumenten en gebouwen kleiner dan 50 m2, zijn niet verplicht een energielabel te registreren en zijn in deze percentages dus niet meegerekend. Van de niet-geregistreerde gebouwen, zijn de energetische prestaties onbekend. Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 2022

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsgebouwen - 2022 - Nederland

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van diensten

Aardgasverbruik diensten - Nederland

Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de gebiedsgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentenbrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering.

Meer over gebiedsgerichte aanpak

Transitievisies warmte,

Nederland
Rapportage nog niet ingevuld [September 2021]14
Nog niet gestart [September 2021]1
Bezig met het opstellen van de transitievisie warmte [Maart 2022]19
Gereed maar nog niet vastgesteld [Maart 2022]15
In concept vastgesteld door gemeentebestuur [Maart 2022]5
Definitief vastgesteld door gemeentebestuur [Maart 2022]302
Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de gebiedsgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentenbrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering. Meer over gebiedsgerichte aanpak

Transitievisies warmte,

Nederland
Rapportage nog niet ingevuld [September 2021]14
Nog niet gestart [September 2021]1
Bezig met het opstellen van de transitievisie warmte [Maart 2022]19
Gereed maar nog niet vastgesteld [Maart 2022]15
In concept vastgesteld door gemeentebestuur [Maart 2022]5
Definitief vastgesteld door gemeentebestuur [Maart 2022]302
Presentatie