Gebouwde omgeving

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én gaan we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volgt hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor, gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én gaan we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volgt hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor, gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Gebouw - woning

Nederland telt begin 2022 ruim 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 57 procent uit van die totale woningvoorraad. Corporatiewoningen beslaan ongeveer 29 procent. De overige 14 procent is van particuliere verhuurders, waaronder institutionele beleggers en kleinere particuliere verhuurders.

Circa 58 procent van alle woningen heeft een geregistreerd energielabel. Zo’n 39 procent van de koopwoningen in 2022 heeft al een goed energielabel (B of hoger). Van de corporatiewoningen heeft 48 procent inmiddels energielabel B of hoger. In de koopsector heeft 21 procent van de woningen een slecht label (E, F of G-label). De particuliere verhuur herbergt het grootste aandeel slechte labels met 26 procent. Het woningbezit van de corporaties staat er het beste voor met iets meer dan 10 procent slechte labels.

Het totale pandgebonden aardgasverbruik van woningen in Nederland is 274 PJ in 2020 en laat een lichte daling zien in de afgelopen jaren. Ditzelfde geldt voor het gemiddelde aardgasverbruik van woningen.

Het aardgasverbruik van alle woningen (huishoudens) moet uiteindelijk naar nul in 2050, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Dit gebeurt door woningen beter te isoleren, meer efficiënte warmtesystemen toe te passen en aardgas te vervangen door duurzamere alternatieven.

Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningen, 1 jan. 2022 (extrapolatie)

Presentatie


Totaal en gemiddeld aardgasverbruik van woningen, temperatuur gecorrigeerd

Presentatie

Gebouw - woning

Nederland telt begin 2022 ruim 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 57 procent uit van die totale woningvoorraad. Corporatiewoningen beslaan ongeveer 29 procent. De overige 14 procent is van particuliere verhuurders, waaronder institutionele beleggers en kleinere particuliere verhuurders.

Circa 58 procent van alle woningen heeft een geregistreerd energielabel. Zo’n 39 procent van de koopwoningen in 2022 heeft al een goed energielabel (B of hoger). Van de corporatiewoningen heeft 48 procent inmiddels energielabel B of hoger. In de koopsector heeft 21 procent van de woningen een slecht label (E, F of G-label). De particuliere verhuur herbergt het grootste aandeel slechte labels met 26 procent. Het woningbezit van de corporaties staat er het beste voor met iets meer dan 10 procent slechte labels.

Het totale pandgebonden aardgasverbruik van woningen in Nederland is 274 PJ in 2020 en laat een lichte daling zien in de afgelopen jaren. Ditzelfde geldt voor het gemiddelde aardgasverbruik van woningen.

Het aardgasverbruik van alle woningen (huishoudens) moet uiteindelijk naar nul in 2050, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Dit gebeurt door woningen beter te isoleren, meer efficiënte warmtesystemen toe te passen en aardgas te vervangen door duurzamere alternatieven.

Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningen, 1 jan. 2022 (extrapolatie), 2022

Energieprestatie woningen - 2022 - Nederland

Presentatie

Totaal en gemiddeld aardgasverbruik van woningen, temperatuur gecorrigeerd

Dashboard Klimaatbeleid - Nederland

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is divers van samenstelling. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie, die geen woonbestemming hebben. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen.

In de eerste grafiek ziet u de verdeling in geregistreerde energielabels binnen de utiliteitsbouw. Sommige utiliteitspandengebouwen, zoals monumenten en gebouwen kleiner dan 50 m2, zijn niet verplicht een energielabel te registreren en zijn in deze percentages dus niet meegerekend. Van de niet-geregistreerde gebouwen zijn de energetische prestaties onbekend. Van de labelplichtige gebouwen heeft naar schatting circa 40% een energielabel. Op basis van oppervlakte is dit aandeel naar schatting 75%.

Ook is de ontwikkeling van het totale pandgebonden aardgasverbruik van de dienstensector te zien. Het aardgasverbruik van utiliteitsgebouwen moet uiteindelijk naar nul in 2050 om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Er is een dalende trend te zien in het pandgebonden aardgasverbruik van de dienstensector.

Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 1 april 2022

Presentatie

Gemiddeld aardgasverbruik van diensten, temperatuur gecorrigeerd

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is divers van samenstelling. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie, die geen woonbestemming hebben. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen.

In de eerste grafiek ziet u de verdeling in geregistreerde energielabels binnen de utiliteitsbouw. Sommige utiliteitspandengebouwen, zoals monumenten en gebouwen kleiner dan 50 m2, zijn niet verplicht een energielabel te registreren en zijn in deze percentages dus niet meegerekend. Van de niet-geregistreerde gebouwen zijn de energetische prestaties onbekend. Van de labelplichtige gebouwen heeft naar schatting circa 40% een energielabel. Op basis van oppervlakte is dit aandeel naar schatting 75%.

Ook is de ontwikkeling van het totale pandgebonden aardgasverbruik van de dienstensector te zien. Het aardgasverbruik van utiliteitsgebouwen moet uiteindelijk naar nul in 2050 om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Er is een dalende trend te zien in het pandgebonden aardgasverbruik van de dienstensector. Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 2022

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsgebouwen - 2022 - Nederland

Presentatie

Gemiddeld aardgasverbruik van diensten, temperatuur gecorrigeerd

Aardgasverbruik diensten - Nederland

Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de gebiedsgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentenbrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering.

Meer over gebiedsgerichte aanpak

Transitievisies warmte, September 2021 - Maart 2022

Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de gebiedsgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentenbrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering. Meer over gebiedsgerichte aanpak

Transitievisies warmte, September 2021

Voortgang transitievisie warmte gemeenten  -  - Nederland

Presentatie