Gebouwde omgeving

Over gebiedsgerichte aanpak

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekendheid voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak.

Hierin wordt wijk voor wijk gekeken naar de verduurzaming van de gebouwen en het alternatief voor verwarming met, en koken op, aardgas. Gemeenten hebben hierin de regierol. Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, hebben gemeenten beschreven in hun transitievisie warmte.

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken Rijk en medeoverheden samen. Het PAW zorgt ervoor dat er ervaringen worden opgedaan met verschillende warmteoplossingen en participatie aanpakken en dat kennis wordt ontsloten om tot een goede uitvoering van de wijkgerichte aanpak te komen. Hierbij komen vroegtijdig knelpunten in beeld en worden deze geagendeerd om tot oplossingen te komen. Dit jaar, 2022, is de derde ronde proeftuinaanvragen gehonoreerd.

Transitievisies warmte, Maart 2022

Presentatie

Over gebiedsgerichte aanpak

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekendheid voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak.

Hierin wordt wijk voor wijk gekeken naar de verduurzaming van de gebouwen en het alternatief voor verwarming met, en koken op, aardgas. Gemeenten hebben hierin de regierol. Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, hebben gemeenten beschreven in hun transitievisie warmte.

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken Rijk en medeoverheden samen. Het PAW zorgt ervoor dat er ervaringen worden opgedaan met verschillende warmteoplossingen en participatie aanpakken en dat kennis wordt ontsloten om tot een goede uitvoering van de wijkgerichte aanpak te komen. Hierbij komen vroegtijdig knelpunten in beeld en worden deze geagendeerd om tot oplossingen te komen. Dit jaar, 2022, is de derde ronde proeftuinaanvragen gehonoreerd.

Transitievisies warmte, Maart 2022

Voortgang transitievisie warmte gemeenten - - Maart 2022 - Nederland

Presentatie

Indicatoren

Het dashboard bevat voor gebiedsgerichte aanpak nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

 • Expertisecentrum Warmte en Leidraad

 • Financiering netten en warmterotonde

 • Inzet warmtesector en groen gas sector

 • Marktordening en tarifering warmte

 • Ontwikkelings- en innovatieagenda

 • Opstellen plannen en financiële ondersteuning gemeenten

 • Praktijk in de Wijk

 • Randvoorwaarden duurzame warmte

 • Stimuleringsinstrumenten

 • Wetgevingsagenda en Wijkgerichte aanpak

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector gebiedsgerichte aanpak.

Transitievisies warmte, Maart 2022

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de wijkgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentebrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering.

Alle gemeenten hebben voor de aanvang dit jaar, 2022, hun transitievisie warmte op moeten stellen. Een aantal gemeenten is hier nog mee bezig. In deze figuur ziet u de voortgang in het opstellen en vaststellen van de transitievisies van alle gemeenten. 

Presentatie

Transitievisies warmte, Maart 2022

De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt onder andere via de wijkgerichte aanpak, waarmee wijk voor wijk (of per gebied) wordt gekeken naar de verduurzaming van gebouwen en alternatieven voor verwarming met, en koken op, aardgas. De gemeente heeft hierin de regierol en iedere gemeente heeft voor aanvang van dit jaar een transitievisie warmte opgesteld met plannen voor het aardgasvrij (ready) maken van de gebouwde omgeving. In de komende jaren gaan gemeenten aan de slag met gebiedsgerichte uitvoeringsplannen ofwel met een gemeentebrede aanpak om het aardgasgebruik terug te dringen. Er is nu nog geen overzicht van het aantal wijkgerichte projecten in uitvoering.

Alle gemeenten hebben voor de aanvang dit jaar, 2022, hun transitievisie warmte op moeten stellen. Een aantal gemeenten is hier nog mee bezig. In deze figuur ziet u de voortgang in het opstellen en vaststellen van de transitievisies van alle gemeenten.  Voortgang transitievisie warmte gemeenten - - Maart 2022 - Nederland

Presentatie

Veranderingen

De planvorming voor de gebiedsgerichte aanpak beslaat enkele jaren. De beschikbare kwantitatieve indicatoren hebben daardoor op dit moment alleen betrekking op de plannen. Gemeenten hebben hun transitievisie warmte inmiddels afgerond. Deze zal iedere vijf jaar worden herzien.

Daarnaast is in de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) te zien wat de voortgang van het PAW is. Het PAW is een leerprogramma, de wijkgerichte aanpak strekt dus verder dan alleen de wijken in het PAW.

Resultaten

Via de gebiedsgerichte aanpak worden wijken - al dan niet stapsgewijs - aardgasvrij gemaakt. Het is een proces dat zorgvuldigheid en tijd vraagt zowel in de voorbereiding als de uitvoering. Dit duurt daarom meerdere jaren. In het Klimaatakkoord wordt rekening gehouden met acht jaar voor de uitvoering. Op dit moment wordt er in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) geleerd hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. In de proeftuinen worden er daadwerkelijk woningen verduurzaamd en wordt er overgeschakeld op een alternatief voor aardgas. In het jaarlijkse overzicht voortgang PAW en het dashboard op de website www.aardgasvrijewijken.nl zijn de resultaten van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) terug te vinden. Voor de overige wijken in Nederland zijn gemeenten nu in de fase van de planvorming.