Landbouw en landgebruik

Over de sector landbouw en landgebruik

De ambitie van de landbouw- en landgebruiksector is om met de afspraken in het Klimaatakkoord een broeikasgasemissiereductie van 6 Mton CO2-eq in 2030 te realiseren. Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. In de glastuinbouw leidt energiebesparing en het gebruik van duurzame energie tot CO2-reductie. Het beleid omtrent landgebruik moet leiden tot zowel een reductie van broeikasgasemissies als een toename van koolstofvastlegging, met een inzet op veenweidegebieden, bossen en natuurgebieden en landbouwbodems. De afspraken worden uitgevoerd door verschillende werkgroepen onder het uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik.

Over de sector landbouw en landgebruik

De ambitie van de landbouw- en landgebruiksector is om met de afspraken in het Klimaatakkoord een broeikasgasemissiereductie van 6 Mton CO2-eq in 2030 te realiseren. Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. In de glastuinbouw leidt energiebesparing en het gebruik van duurzame energie tot CO2-reductie. Het beleid omtrent landgebruik moet leiden tot zowel een reductie van broeikasgasemissies als een toename van koolstofvastlegging, met een inzet op veenweidegebieden, bossen en natuurgebieden en landbouwbodems. De afspraken worden uitgevoerd door verschillende werkgroepen onder het uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik.

Veehouderij

Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. De eerste onderzoeksresultaten van het meerjarige onderzoeksprogramma “integraal aanpakken methaan en ammoniak in de veehouderij” bieden inzichten in de effectiviteit van verschillende voer- en dier gerelateerde maatregelen gericht op de reductie van methaan- en ammoniak emissies. De eerste openstelling van de innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen laat zien dat een methaanemissiereductie van 70 tot 85% mogelijk wordt geacht door
veehouderijbedrijven wiens subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Technieken om stikstof uit dierlijke mest te herwinnen tot meststoffen die kunstmest kunnen vervangen, worden reeds in grootschalige pilots toegepast en zullen verder gestimuleerd worden middels de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking.

Meer over veehouderij

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Veehouderij

Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. De eerste onderzoeksresultaten van het meerjarige onderzoeksprogramma “integraal aanpakken methaan en ammoniak in de veehouderij” bieden inzichten in de effectiviteit van verschillende voer- en dier gerelateerde maatregelen gericht op de reductie van methaan- en ammoniak emissies. De eerste openstelling van de innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen laat zien dat een methaanemissiereductie van 70 tot 85% mogelijk wordt geacht door
veehouderijbedrijven wiens subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Technieken om stikstof uit dierlijke mest te herwinnen tot meststoffen die kunstmest kunnen vervangen, worden reeds in grootschalige pilots toegepast en zullen verder gestimuleerd worden middels de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking.

Meer over veehouderij

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Glastuinbouw

In de glastuinbouw leidt energiebesparing en het gebruik van duurzame energie tot CO2-reductie. Het verbruik van duurzame energie in de glastuinbouwsector is de afgelopen jaren gegroeid tot 10 PJ in 2019, 9,4% van het totale energieverbruik van de sector in dat jaar. Het aandeel duurzame energie is daarmee met bijna 30% toegenomen t.o.v. 2018 (7,3%). Hiervan was 63% afkomstig van eigen productie, met name van aardwarmte (42%). Ook werd er relatief veel duurzame warmte ingekocht bij derden (24%).

Meer over glastuinbouw

Verbruik duurzame energie totale glastuinbouwareaal per jaar (PJ), gespecificeerd naar herkomst, 2017

Presentatie

Glastuinbouw

In de glastuinbouw leidt energiebesparing en het gebruik van duurzame energie tot CO2-reductie. Het verbruik van duurzame energie in de glastuinbouwsector is de afgelopen jaren gegroeid tot 10 PJ in 2019, 9,4% van het totale energieverbruik van de sector in dat jaar. Het aandeel duurzame energie is daarmee met bijna 30% toegenomen t.o.v. 2018 (7,3%). Hiervan was 63% afkomstig van eigen productie, met name van aardwarmte (42%). Ook werd er relatief veel duurzame warmte ingekocht bij derden (24%).

Meer over glastuinbouw

Verbruik duurzame energie totale glastuinbouwareaal per jaar (PJ), gespecificeerd naar herkomst, 2017

Gebruik van aardgas uit eigen productie - Nederland

Presentatie

Landgebruik

Het beleid omtrent landgebruik moet leiden tot zowel een reductie van broeikasgasemissies als een toename van koolstofvastlegging, met een inzet op veenweidegebieden, bossen en natuurgebieden en landbouwbodems. Om te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn worden onderzoeken en pilots uitgevoerd. Voor de veenweidegebieden zijn ook de Impulsgelden (€100 mln.) uitgekeerd aan de zes provincies met het meeste kustvlakteveen op basis van gebiedsplannen.

Meer over landgebruik

Elementen klimaatbeleid landgebruik

still

Landgebruik

Het beleid omtrent landgebruik moet leiden tot zowel een reductie van broeikasgasemissies als een toename van koolstofvastlegging, met een inzet op veenweidegebieden, bossen en natuurgebieden en landbouwbodems. Om te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn worden onderzoeken en pilots uitgevoerd. Voor de veenweidegebieden zijn ook de Impulsgelden (€100 mln.) uitgekeerd aan de zes provincies met het meeste kustvlakteveen op basis van gebiedsplannen.

Meer over landgebruik

Elementen klimaatbeleid landgebruik

still