Landbouw en landgebruik

Over Veehouderij

Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. De eerste onderzoeksresultaten van het meerjarige onderzoeksprogramma “integraal aanpakken methaan en ammoniak in de veehouderij” bieden inzichten in de effectiviteit van verschillende voer- en dier gerelateerde maatregelen gericht op de reductie van methaan- en ammoniak emissies. De eerste openstelling van de innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen laat zien dat een methaanemissiereductie van 70 tot 85% mogelijk wordt geacht door veehouderijbedrijven wiens subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Technieken om stikstof uit dierlijke mest te herwinnen tot meststoffen die kunstmest kunnen vervangen, worden reeds in grootschalige pilots toegepast en zullen verder gestimuleerd worden middels de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking.

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Over Veehouderij

Reductie van broeikasgasemissie wordt in de veehouderij bereikt door lagere emissies uit dieren, stallen en mest en ingeleverde dierrechten. De eerste onderzoeksresultaten van het meerjarige onderzoeksprogramma “integraal aanpakken methaan en ammoniak in de veehouderij” bieden inzichten in de effectiviteit van verschillende voer- en dier gerelateerde maatregelen gericht op de reductie van methaan- en ammoniak emissies. De eerste openstelling van de innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen laat zien dat een methaanemissiereductie van 70 tot 85% mogelijk wordt geacht door veehouderijbedrijven wiens subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Technieken om stikstof uit dierlijke mest te herwinnen tot meststoffen die kunstmest kunnen vervangen, worden reeds in grootschalige pilots toegepast en zullen verder gestimuleerd worden middels de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking.

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Indicatoren

Het dashboard bevat voor veehouderij nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Generiek

  • Melkveehouderij

  • Varkenshouderij

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector veehouderij.

Onderzoeksprogramma Integraal aanpakken: duurzame klimaatverantwoorde veehouderij

Het doel van het programma Integraal Aanpakken, dat in 2020 is gestart, is om inzichten en werkbare maatregelen te bepalen waarmee veehouders hun bedrijf rendabel en toekomstgericht kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

Overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders trekken samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen.

Onderzoeksprogramma Integraal aanpakken: duurzame klimaatverantwoorde veehouderij

Het doel van het programma Integraal Aanpakken, dat in 2020 is gestart, is om inzichten en werkbare maatregelen te bepalen waarmee veehouders hun bedrijf rendabel en toekomstgericht kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

Overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders trekken samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen.

#show(kb_landb_fig377)#

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Productie en afname mineralenconcentraat in ton product per concentratiegebied, 2019

In de pilot mineralenconcentraat is in 2019 circa 400.000 ton mineralenconcentraat (gelijk aan 2,5 miljoen kg stikstof) geproduceerd en afgenomen. Dit dekt circa 1% van de behoefte aan kunstmestvervanging. De productie van mineralenconcentraat vindt vooral plaats in de vee-intensieve regio Zuid, de afname is meer verdeeld over de regio’s.

Presentatie

Presentatie

SBV Innovatiemodule 2020: 27 gehonoreerde projecten naar diertype en beoogde methaanreductie, 2021

Tijdens de eerste openstelling van de innovatiemodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) in 2020, zijn 27 projecten gehonoreerd van 38 veehouderijbedrijven. De beoogde minimale methaanemissiereductie uit mest is 50% per project maar sommige projecten verwachten een reductie van 70 tot 85% te bereiken. Uitrol en implementatie van de succesvolle innovaties wordt vervolgens gestimuleerd via de investeringsmodule van de Sbv.

Presentatie

Gebruik MIA / VAMIL voor duurzame stallen

De stallen die in de periode 2018 - 2020 zijn gestimuleerd via MIA/VAMIL zijn met name gericht op vermindering van de emissie van fijnstof en ammoniak. Met de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) worden nu stalinnovaties onderzocht die integrale emissiereductie bereiken, ook voor broeikasgassen.

Sbv-projecten die na afronding van een innovatietraject (gemiddelde looptijd 3,7 jaar) en op basis van meetrapporten op vier verschillende locaties de beoogde emissiereducties hebben bereikt, kunnen een status krijgen van een erkende stal en daarmee op de Rav -lijst komen. Daarmee komt dan ook stimulering via MIA-VAMIL in beeld.

Presentatie

Presentatie

Productie en afname mineralenconcentraat in ton product per concentratiegebied, 2019

In de pilot mineralenconcentraat is in 2019 circa 400.000 ton mineralenconcentraat (gelijk aan 2,5 miljoen kg stikstof) geproduceerd en afgenomen. Dit dekt circa 1% van de behoefte aan kunstmestvervanging. De productie van mineralenconcentraat vindt vooral plaats in de vee-intensieve regio Zuid, de afname is meer verdeeld over de regio’s.

Productie mineralenconcentraat in -  - 2019 - Nederland

Presentatie

Afname mineralenconcentraat in -  - 2019 - Nederland

Presentatie

SBV Innovatiemodule 2020: 27 gehonoreerde projecten naar diertype en beoogde methaanreductie, 2021

Tijdens de eerste openstelling van de innovatiemodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) in 2020, zijn 27 projecten gehonoreerd van 38 veehouderijbedrijven. De beoogde minimale methaanemissiereductie uit mest is 50% per project maar sommige projecten verwachten een reductie van 70 tot 85% te bereiken. Uitrol en implementatie van de succesvolle innovaties wordt vervolgens gestimuleerd via de investeringsmodule van de Sbv.

Verwachte methaasemissiereductie binnen  - 2021 - Nederland

Presentatie

Gebruik MIA / VAMIL voor duurzame stallen

De stallen die in de periode 2018 - 2020 zijn gestimuleerd via MIA/VAMIL zijn met name gericht op vermindering van de emissie van fijnstof en ammoniak. Met de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) worden nu stalinnovaties onderzocht die integrale emissiereductie bereiken, ook voor broeikasgassen.

Sbv-projecten die na afronding van een innovatietraject (gemiddelde looptijd 3,7 jaar) en op basis van meetrapporten op vier verschillende locaties de beoogde emissiereducties hebben bereikt, kunnen een status krijgen van een erkende stal en daarmee op de Rav -lijst komen. Daarmee komt dan ook stimulering via MIA-VAMIL in beeld. Aanvragen voor het gebruik van MIA/VAMIL voor duurzame stallen - Nederland

Presentatie

Gemelde investeringsbedrag voor duurzame stallen - Nederland

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector veehouderij.

Saneringsregeling Varkenshouderij(SRV): In te leveren varkensrechten o.b.v. getekende overeenkomsten, 2020

In het kader van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) hebben op 1 april 2021, 278 varkenshouderijen een overeenkomst ondertekend voor beëindiging van hun bedrijf. Het verwachte aantal door te halen varkensrechten op basis van de getekende overeenkomsten bedraagt 580.447, dit is 6,7% van het totale aantal varkensrechten in 2020.

Presentatie

Sectorrapportage Duurzame Zuivel Keten, prestaties 2019 in perspectief

De carbon footprint van de zuivelketen toont in de periode 2016-2019 een dalende lijn. In 2019 vond 62% van de broeikasgasemissie plaats op het melkveebedrijf, 31% bij de productie van grondstoffen voor melkveebedrijven en 6% bij de verwerking van melk. Ook de varkenshouderij werkt aan de ontwikkeling van een carbon-footprint-monitor, deze wordt te zijner tijd in dit dashboard weergegeven.

Presentatie

Saneringsregeling Varkenshouderij(SRV): In te leveren varkensrechten o.b.v. getekende overeenkomsten, 2020

In het kader van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) hebben op 1 april 2021, 278 varkenshouderijen een overeenkomst ondertekend voor beëindiging van hun bedrijf. Het verwachte aantal door te halen varkensrechten op basis van de getekende overeenkomsten bedraagt 580.447, dit is 6,7% van het totale aantal varkensrechten in 2020.

Veehouderij Beeindigingsregeling Varkenshouderij SRV: # in te leveren dierrechten per jr o.b.v. aanv - 2020 - Landsdelen

Presentatie

Sectorrapportage Duurzame Zuivel Keten, prestaties 2019 in perspectief

De carbon footprint van de zuivelketen toont in de periode 2016-2019 een dalende lijn. In 2019 vond 62% van de broeikasgasemissie plaats op het melkveebedrijf, 31% bij de productie van grondstoffen voor melkveebedrijven en 6% bij de verwerking van melk. Ook de varkenshouderij werkt aan de ontwikkeling van een carbon-footprint-monitor, deze wordt te zijner tijd in dit dashboard weergegeven.

Uitstoot CO₂ -  - Nederland

Presentatie