Industrie

Over innovatieroutes

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken langs verschillende innovatieroutes, die vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens.

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. Aan de outputkant laten we zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase er (naar verwachting) de komende jaren worden opgeleverd. Data over nieuwe producten, processen en waardeketens zijn op dit moment niet beschikbaar.

De Sankey-figuur laat zien hoe publieke innovatiemiddelen in 2019, 2020, en 2021 zijn verdeeld over industriële doelgroepen en industrieroutes. Het gaat om de middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. Het MKB neemt ongeveer een derde van deze publieke middelen in ontvangst (bijna 54 miljoen euro in 2021). Iets meer dan een kwart van de investeringen in 2021 ging naar de circulaire innovatieroute (bijna 43 miljoen euro).

Verdeling innovatiesubsidies

Kies tussen 2019, 2020 en 2021
Bedragen in € x 1000

Indicatoren

Het dashboard bevat voor innovatieroutes nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Decentraal

  • EU

  • Infrastructuur

  • Instrumentarium

  • Kennis & Innovatie

  • Monitoring

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector innovatieroutes.

Verdeling innovatiesubsidies

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. De Sankey-figuur laat zien hoe publieke innovatiemiddelen in 2019, 2020, en 2021 zijn verdeeld over industriële doelgroepen en industrieroutes.

Het gaat om de middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. Het MKB neemt ongeveer eenderde van deze publieke middelen in ontvangst (bijna 54 miljoen euro in 2021). Iets meer dan een kwart van de investeringen in 2021 ging naar de circulaire innovatieroute (bijna 43 miljoen euro).

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Kies tussen 2019, 2020, 2021 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Verdeling innovatiesubsidies

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. De Sankey-figuur laat zien hoe publieke innovatiemiddelen in 2019, 2020, en 2021 zijn verdeeld over industriële doelgroepen en industrieroutes.

Het gaat om de middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. Het MKB neemt ongeveer eenderde van deze publieke middelen in ontvangst (bijna 54 miljoen euro in 2021). Iets meer dan een kwart van de investeringen in 2021 ging naar de circulaire innovatieroute (bijna 43 miljoen euro).

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.
Kies tussen 2019 en 2020 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Innovatiesubsidies per innovatieroute

De figuur toont in welke innovatieroutes de industrie investeerde in 2021 met behulp van de publieke middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies. De innovatieroutes zijn belangrijk voor de verduurzaming van de industrie op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en zullen vooral na 2030 operationeel zijn.

In totaal gaat het om 164 miljoen euro voor 2021, waarvan eenderde is geïnvesteerd in de belangrijkste technologiefamilies en industrieroutes uit het klimaatakkoord voor de langere termijn: circulaire processen, elektrificatie, biobrandstoffen en biomaterialen, biobased, en CCU (Carbon Capture and Utilisation). Ongeveer 44% (72 miljoen euro) is geïnvesteerd in procesverbetering/ energiebesparing en CCS. Ook is zo’n 12 miljoen euro geïnvesteerd in waterstof, dat is ondergebracht bij de beleidsagenda Energiesysteem.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Innovatiesubsidies per innovatieroute

De figuur toont in welke innovatieroutes de industrie investeerde in 2021 met behulp van de publieke middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies. De innovatieroutes zijn belangrijk voor de verduurzaming van de industrie op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en zullen vooral na 2030 operationeel zijn.

In totaal gaat het om 164 miljoen euro voor 2021, waarvan eenderde is geïnvesteerd in de belangrijkste technologiefamilies en industrieroutes uit het klimaatakkoord voor de langere termijn: circulaire processen, elektrificatie, biobrandstoffen en biomaterialen, biobased, en CCU (Carbon Capture and Utilisation). Ongeveer 44% (72 miljoen euro) is geïnvesteerd in procesverbetering/ energiebesparing en CCS. Ook is zo’n 12 miljoen euro geïnvesteerd in waterstof, dat is ondergebracht bij de beleidsagenda Energiesysteem.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.
Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector innovatieroutes.

Aantal installaties per jaar en type (pilot, demo, productie)

De figuur laat per innovatiefase zien hoeveel installaties de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2022 staan 43 installaties op stapel. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen. Ook wordt getoond hoeveel installaties gerealiseerd zijn in 2021.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Jaar van oplevering pilot-, demo-, en productie-installaties per industrieroute

De figuur laat zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies.

De installaties zijn het resultaat van verschillende innovatiefasen: ontwikkeling (TRL 4-6) mondt uit in pilots, demonstratie (TRL 7) in demo's en uitrol (TRL 8-9) in productie-installaties. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

In 2021 zijn 61 projecten gerealiseerd. Voor 2022 staan 43 installaties op stapel, met name in de routes circulair, en procesverbetering. De spreiding over verschillende industrieroutes is belangrijk voor zowel de ombouw- als de opbouwkant van de transitie. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan ook worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Aantal installaties per jaar en type (pilot, demo, productie)

De figuur laat per innovatiefase zien hoeveel installaties de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2022 staan 43 installaties op stapel. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen. Ook wordt getoond hoeveel installaties gerealiseerd zijn in 2021.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies. Installaties -  - Nederland

Presentatie

Jaar van oplevering pilot-, demo-, en productie-installaties per industrieroute

De figuur laat zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI, TSE-Industrie en TSE-studies.

De installaties zijn het resultaat van verschillende innovatiefasen: ontwikkeling (TRL 4-6) mondt uit in pilots, demonstratie (TRL 7) in demo's en uitrol (TRL 8-9) in productie-installaties. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

In 2021 zijn 61 projecten gerealiseerd. Voor 2022 staan 43 installaties op stapel, met name in de routes circulair, en procesverbetering. De spreiding over verschillende industrieroutes is belangrijk voor zowel de ombouw- als de opbouwkant van de transitie. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan ook worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

- DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
- MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
- VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
- TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies. Oplevering pilot, demo, productie installaties per industrieroute - Nederland

Presentatie