Industrie

Over de sector industrie

De industriesector staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Deze opgave vraagt enerzijds ombouw en afbouw van bestaande activiteiten (Projectenpijplijn 2030) en anderzijds de opbouw van nieuwe, duurzame activiteiten (Innovatie).

De beprijzing van emissies via het Europese emissiehandelssysteem ETS en de nationale CO2-heffing prikkelt de Nederlandse industrie om bij te dragen aan de verduurzamingsopgave. Met de nationale CO2-heffing is de sectorale emissiereductie wettelijk geborgd. Daarnaast stimuleert de overheid investeringen in verduurzaming met subsidies voor innovatie, opschaling en uitrol van technieken voor emissiereductie, energiebesparing en circulariteit.

Over de sector industrie

De industriesector staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Deze opgave vraagt enerzijds ombouw en afbouw van bestaande activiteiten (Projectenpijplijn 2030) en anderzijds de opbouw van nieuwe, duurzame activiteiten (Innovatie).

De beprijzing van emissies via het Europese emissiehandelssysteem ETS en de nationale CO2-heffing prikkelt de Nederlandse industrie om bij te dragen aan de verduurzamingsopgave. Met de nationale CO2-heffing is de sectorale emissiereductie wettelijk geborgd. Daarnaast stimuleert de overheid investeringen in verduurzaming met subsidies voor innovatie, opschaling en uitrol van technieken voor emissiereductie, energiebesparing en circulariteit.

Projectenpijplijn 2030

De ‘projectenpijplijn’ geeft een beeld van de stappen die een dertigtal grote industriebedrijven tot 2030 gepland hebben om hun emissies te reduceren. Deze pijplijn geeft inzicht in het tempo van de geplande projecten en de technieken die worden ingezet,

RVO heeft interviews afgenomen bij circa dertig bedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 60% van CO₂-emissie van de industrie. Daaruit blijkt dat zij projecten gepland hebben waarmee zij 20 Mton aan emissies kunnen reduceren, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan (o.a. tijdige beschikbaarheid van infrastructuur, subsidie, en vergunningen).

Het grootste deel van de reductie wordt bereikt na 2026, vooral door inzet van CCS en groene waterstof. Van de geplande CCS-projecten betreft een groot deel blauwe-waterstofprojecten. Meer over projectenpijplijn 2030

Projectenpijplijn voor emissiereductie van geïnterviewde bedrijven (scope 1; Mton CO₂-eq.) , 2022

Presentatie

Verwachte emissiereductie van geplande projecten (scope 1) naar uitvoeringsjaar en techniekoptie

Presentatie

Projectenpijplijn 2030

De ‘projectenpijplijn’ geeft een beeld van de stappen die een dertigtal grote industriebedrijven tot 2030 gepland hebben om hun emissies te reduceren. Deze pijplijn geeft inzicht in het tempo van de geplande projecten en de technieken die worden ingezet,

RVO heeft interviews afgenomen bij circa dertig bedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 60% van CO₂-emissie van de industrie. Daaruit blijkt dat zij projecten gepland hebben waarmee zij 20 Mton aan emissies kunnen reduceren, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan (o.a. tijdige beschikbaarheid van infrastructuur, subsidie, en vergunningen).

Het grootste deel van de reductie wordt bereikt na 2026, vooral door inzet van CCS en groene waterstof. Van de geplande CCS-projecten betreft een groot deel blauwe-waterstofprojecten. Meer over projectenpijplijn 2030

Projectenpijplijn voor emissiereductie van geïnterviewde bedrijven (scope 1; Mton CO₂-eq.), 2021

Presentatie

Verwachte emissiereductie van geplande projecten (scope 1) naar uitvoeringsjaar en techniekoptie

Verwachte emissiereductie van geplande projecten -  - Nederland

Presentatie

Innovatieroutes

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken. Deze innovatieroutes zullen vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren.

Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Dit leidt de komende jaren tot resultaten in de vorm pilot-, demonstratie- en productie-installaties.

Meer over innovatieroutes

Innovatiesubsidies per innovatieroute, 2021

Presentatie

Innovatieroutes

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken. Deze innovatieroutes zullen vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren.

Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Dit leidt de komende jaren tot resultaten in de vorm pilot-, demonstratie- en productie-installaties. Meer over innovatieroutes
Presentatie