Energiesysteem

Over Motorbrandstoffen

Voor het verduurzamen van de mobiliteitssector zullen naast hernieuwbare elektriciteit en waterstof ook biobrandstoffen en synthetische brandstoffen nodig zijn als motorbrandstof. Het verbruik van biobrandstoffen door transport (exclusief zeevaart) in 2020 bedroeg 26,1 PJ1. Synthetische motorbrandstoffen worden nu nog nauwelijks in Nederland verbruikt.

Als gevolg van de bestrijding van het coronavirus daalde het energieverbruik voor vervoer in 2020, waardoor ook de inzet van biobrandstoffen lager lag dan in 2019. Ook hebben leveranciers in 2020 veel biobrandstoffen geleverd aan de internationale scheepvaart.
1Dit betreft uitsluitend de inzet van biobrandstoffen en niet andere energiedragers in mobiliteit zoals elektriciteit.

Bijdragen verschillende typen hernieuwbare energie voor vervoer

Presentatie

Over Motorbrandstoffen

Voor het verduurzamen van de mobiliteitssector zullen naast hernieuwbare elektriciteit en waterstof ook biobrandstoffen en synthetische brandstoffen nodig zijn als motorbrandstof. Het verbruik van biobrandstoffen door transport (exclusief zeevaart) in 2020 bedroeg 26,1 PJ1. Synthetische motorbrandstoffen worden nu nog nauwelijks in Nederland verbruikt.

Als gevolg van de bestrijding van het coronavirus daalde het energieverbruik voor vervoer in 2020, waardoor ook de inzet van biobrandstoffen lager lag dan in 2019. Ook hebben leveranciers in 2020 veel biobrandstoffen geleverd aan de internationale scheepvaart.
1Dit betreft uitsluitend de inzet van biobrandstoffen en niet andere energiedragers in mobiliteit zoals elektriciteit.

Bijdragen verschillende typen hernieuwbare energie voor vervoer

Bijdrage energiedragers voor vervoer - Elektriciteit - Nederland

Presentatie

Grondstoffen voor biobrandstoffen

Verdeling van grondstoffen voor biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud), 2020

De figuur toont de verdeling van grondstoffen die voor de in 2020 geleverde biobrandstoffen zijn gebruikt. Uit de figuur blijkt dat gebruikt frituurvet met een aandeel van 55,4% veruit de belangrijkste bijdrage levert voor de in 2020 geleverde biobrandstoffen.

Gebruikt frituurvet is al jaren de belangrijkste grondstof voor de biobrandstoffen die in Nederland geleverd worden. Na een sterke groei van het aandeel in 2019, is het aandeel in 2020 gedaald en ligt het op hetzelfde niveau als dat van 2018 (63,4% in 2019, in 2018: 56,0%). Naast gebruikt frituurvet leveren dierlijk vet (10,6%), mais (9,8%), laagwaardige zetmeelslurry (5,3%) en tarwe 4,6%) relatief grote bijdragen. Het resterende aandeel van 14,4% is afkomstig van 26 verschillende grondstoffen. In 2020 zijn wederom geen palmolie en soja ingezet voor de biobrandstoffen die zijn geleverd aan het vervoer in Nederland. Hiermee hebben de bedrijven zich ook in 2020 aan de afspraak uit het klimaatakkoord gehouden om geen biobrandstoffen geproduceerd uit palm- en sojaolie in Nederland in te zetten.

Presentatie

Verdeling van grondstoffen voor biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud), 2020

De figuur toont de verdeling van grondstoffen die voor de in 2020 geleverde biobrandstoffen zijn gebruikt. Uit de figuur blijkt dat gebruikt frituurvet met een aandeel van 55,4% veruit de belangrijkste bijdrage levert voor de in 2020 geleverde biobrandstoffen.

Gebruikt frituurvet is al jaren de belangrijkste grondstof voor de biobrandstoffen die in Nederland geleverd worden. Na een sterke groei van het aandeel in 2019, is het aandeel in 2020 gedaald en ligt het op hetzelfde niveau als dat van 2018 (63,4% in 2019, in 2018: 56,0%). Naast gebruikt frituurvet leveren dierlijk vet (10,6%), mais (9,8%), laagwaardige zetmeelslurry (5,3%) en tarwe 4,6%) relatief grote bijdragen. Het resterende aandeel van 14,4% is afkomstig van 26 verschillende grondstoffen. In 2020 zijn wederom geen palmolie en soja ingezet voor de biobrandstoffen die zijn geleverd aan het vervoer in Nederland. Hiermee hebben de bedrijven zich ook in 2020 aan de afspraak uit het klimaatakkoord gehouden om geen biobrandstoffen geproduceerd uit palm- en sojaolie in Nederland in te zetten. Verdeling van grondstoffen voor biobrandstoffen -  - 2020 - Nederland van ⠀

Presentatie

Herkomst van grondstoffen voor biobrandstoffen

Top 15 landen van herkomst van grondstoffen voor biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud), 2021

De grondstoffen voor de biobrandstoffen zijn in 2020 voor een belangrijk deel afkomstig uit China, Maleisië en de Verenigde Staten. Van de 85 landen van herkomst leveren deze drie landen gezamenlijk een bijdrage van 39%. Nederland en Duitsland zijn met respectievelijk 6,3% en 8,5% de Europese landen met het grootste aandeel.

Presentatie

Top 15 landen van herkomst van grondstoffen voor biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud), 2021

De grondstoffen voor de biobrandstoffen zijn in 2020 voor een belangrijk deel afkomstig uit China, Maleisië en de Verenigde Staten. Van de 85 landen van herkomst leveren deze drie landen gezamenlijk een bijdrage van 39%. Nederland en Duitsland zijn met respectievelijk 6,3% en 8,5% de Europese landen met het grootste aandeel.

Herkomst grondstoffen voor biobrandstoffen -  - 2021 - Nederland

Presentatie

Verbruik van biobrandstoffen

Verbruik van biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud)

Biobrandstoffen worden hoofdzakelijk gebruikt in het wegverkeer als vervanger van benzine of diesel. Dieselvervangers worden voor meerdere toepassingen ingezet, zoals weg- en spoorvervoer, mobiele machines, landbouwtrekkers en pleziervaart.

De leveringen van biobrandstoffen aan specifieke bestemmingen zoals binnenvaart, zeevaart en luchtvaart zijn goed voor een aandeel van 30% van de hernieuwbare energie aan vervoer. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2019 toen dit aandeel op 8% lag. De groei betreft vrijwel volledig de leveringen aan de zeevaart. Slechts 1% van de energie-inhoud betreft leveringen aan de binnenvaart. Leveringen van biokerosine aan de luchtvaart zijn in 2020 helemaal niet ingeboekt en waren in vorige jaren van geringe omvang. Ondanks het feit dat er ambities zijn voor meer inzet van hernieuwbare energie in de binnenvaart en luchtvaart, is de inzet in deze laatste twee sectoren nu nog beperkt.

Presentatie

Bijdragen verschillende typen hernieuwbare energie voor vervoer

De figuur toont de verschillende hernieuwbare energiedragers voor vervoer en laat zien dat vloeibare biobrandstoffen (benzine- en dieselvervangers) veruit de grootste bijdrage (94%) leveren. Dit aandeel is iets lager dan 2019 (96%) doordat biogas en elektriciteit een iets belangrijkere rol spelen. Het gezamenlijke aandeel van biogas en elektriciteit steeg van 4% in 2019 naar 6% in 2020.

Presentatie

Verbruik van biobrandstoffen (op basis van fysieke energie-inhoud)

Biobrandstoffen worden hoofdzakelijk gebruikt in het wegverkeer als vervanger van benzine of diesel. Dieselvervangers worden voor meerdere toepassingen ingezet, zoals weg- en spoorvervoer, mobiele machines, landbouwtrekkers en pleziervaart.

De leveringen van biobrandstoffen aan specifieke bestemmingen zoals binnenvaart, zeevaart en luchtvaart zijn goed voor een aandeel van 30% van de hernieuwbare energie aan vervoer. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2019 toen dit aandeel op 8% lag. De groei betreft vrijwel volledig de leveringen aan de zeevaart. Slechts 1% van de energie-inhoud betreft leveringen aan de binnenvaart. Leveringen van biokerosine aan de luchtvaart zijn in 2020 helemaal niet ingeboekt en waren in vorige jaren van geringe omvang. Ondanks het feit dat er ambities zijn voor meer inzet van hernieuwbare energie in de binnenvaart en luchtvaart, is de inzet in deze laatste twee sectoren nu nog beperkt. Verbruik van biobrandstoffen -  - Nederland

Presentatie

Bijdragen verschillende typen hernieuwbare energie voor vervoer

De figuur toont de verschillende hernieuwbare energiedragers voor vervoer en laat zien dat vloeibare biobrandstoffen (benzine- en dieselvervangers) veruit de grootste bijdrage (94%) leveren. Dit aandeel is iets lager dan 2019 (96%) doordat biogas en elektriciteit een iets belangrijkere rol spelen. Het gezamenlijke aandeel van biogas en elektriciteit steeg van 4% in 2019 naar 6% in 2020.

Bijdrage energiedragers voor vervoer - Elektriciteit - Nederland

Presentatie

Productie en verbruik van synthetische brandstoffen

Synthetische motorbrandstoffen worden tot op heden niet in Nederland geproduceerd en nauwelijks verbruikt. Synthetische (motor)brandstoffen kunnen worden geproduceerd uit waterstof en CO of CO2.

Waterstof kan daarbij geproduceerd zijn uit hernieuwbare elektriciteit (door middel van de elektrolyse van water), uit biomassa of uit fossiele energiedragers zoals steenkool en aardgas. Een voorbeeld van een synthetische brandstof is methanol geproduceerd uit groene waterstof en CO2. Een deel van het productieproces hiervan is niet anders dan productie van methanol uit fossiele energiedragers zoals aardgas of uit biogene grondstoffen (groen gas). Andere voorbeelden van hernieuwbare synthetische brandstoffen zijn uit groene waterstof geproduceerde synthetische kerosine, en groene ammoniak als brandstof voor de scheepvaart. Er zijn diverse plannen voor nieuwe (demonstratie) productie-installaties.

Een klein deel van de in Nederland ingezette dieselbrandstof bestaat uit synthetische diesel in de vorm van Gas-to-Liquid brandstof. Dit is een premium diesel geproduceerd uit aardgas, met als tussenproducten CO en waterstof.

Productie van methanol en ammoniak op basis van waterstof en CO uit aardgas of groen gas vindt wel op grote schaal plaats, ook in Nederland2. Dit betreft methanol en ammoniak die grotendeels als grondstof voor de chemische industrie worden ingezet (zoals voor de productie van kunstmest). Bij verestering van plantaardige oliën tot biodiesel (FAME) wordt methanol gebruikt, dus een klein deel van de in Nederland gebruikte dieselvervangers bestaat uit synthetische methanol. De hoeveelheden methanol die hiervoor worden ingezet worden niet apart geregistreerd.
2https://www.meststoffennederland.nl/

Synthetische motorbrandstoffen worden tot op heden niet in Nederland geproduceerd en nauwelijks verbruikt. Synthetische (motor)brandstoffen kunnen worden geproduceerd uit waterstof en CO of CO2.

Waterstof kan daarbij geproduceerd zijn uit hernieuwbare elektriciteit (door middel van de elektrolyse van water), uit biomassa of uit fossiele energiedragers zoals steenkool en aardgas. Een voorbeeld van een synthetische brandstof is methanol geproduceerd uit groene waterstof en CO2. Een deel van het productieproces hiervan is niet anders dan productie van methanol uit fossiele energiedragers zoals aardgas of uit biogene grondstoffen (groen gas). Andere voorbeelden van hernieuwbare synthetische brandstoffen zijn uit groene waterstof geproduceerde synthetische kerosine, en groene ammoniak als brandstof voor de scheepvaart. Er zijn diverse plannen voor nieuwe (demonstratie) productie-installaties.

Een klein deel van de in Nederland ingezette dieselbrandstof bestaat uit synthetische diesel in de vorm van Gas-to-Liquid brandstof. Dit is een premium diesel geproduceerd uit aardgas, met als tussenproducten CO en waterstof.

Productie van methanol en ammoniak op basis van waterstof en CO uit aardgas of groen gas vindt wel op grote schaal plaats, ook in Nederland2. Dit betreft methanol en ammoniak die grotendeels als grondstof voor de chemische industrie worden ingezet (zoals voor de productie van kunstmest). Bij verestering van plantaardige oliën tot biodiesel (FAME) wordt methanol gebruikt, dus een klein deel van de in Nederland gebruikte dieselvervangers bestaat uit synthetische methanol. De hoeveelheden methanol die hiervoor worden ingezet worden niet apart geregistreerd.
2https://www.meststoffennederland.nl/