Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard klimaatbeleid

Het dashboard klimaatbeleid geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland. Klik hier voor meer uitleg.

Ontwikkeling broeikasgasemissies in Nederland

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de uitstoot in Nederland tot nu toe, het doel in 2030 en het te verwachten effect van het huidige beleid in 2030. Hieruit blijkt dat de verwachte uitstoot in 2030 op basis van het vastgestelde, voorgenomen en geagendeerde beleid 97-123 Mton is, wat overeenkomt met een emissiereductie van 46-57% ten opzichte van 1990. Een deel van het geagendeerde beleid is niet meegenomen in deze raming, omdat hiervan nog geen inschatting van het effect mogelijk is, of omdat het effect pas na 2030 optreedt.

Ga naar de presentatie Bron: PBL / Emissieregistratie.nl
(1) Het gaat hier om de broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten, conform AR5, inclusief LULUCF op basis van de voorlopige kwartaalcijfers van het CBS, zie Broeikasgassen | Emissieregistratie.
De Emissieregistratie heeft de emissies als het gevolg van het houden van hobbydieren meegenomen bij de gebouwde omgeving. In deze grafiek zijn deze emissies bij de landbouw meegenomen.

(2) Vastgesteld, voorgenomen en geagendeerd beleid
Hierbij gaat het om al het beleid dat op 1 mei 2023 openbaar was, dat officieel was medegedeeld en dat op die datum concreet genoeg was uitgewerkt.
Onder geagendeerd beleid wordt verstaan de beleidsplannen, intenties of contouren die op 1 mei 2023 wel officieel bekend gemaakt waren, maar nog onvoldoende concreet waren uitgewerkt om door te kunnen rekenen op toekomstige effecten. Voor een groot deel van het geagendeerde beleid was een inschatting van het effect alsnog niet mogelijk of het effect treedt pas op na 2030.

Broeikasgasemissies per sector