Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Over dit dashboard

Over dit dashboard

Het Dashboard Klimaatbeleid geeft informatie over de voortgang van het nationale klimaatbeleid en de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland. Het biedt inzicht in deze voortgang per sector: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en Landgebruik en Mobiliteit. Ook geeft het Dashboard informatie over ontwikkelingen binnen de sector-overstijgende klimaatthema’s Energiesysteem, Arbeidsmarkt & Scholing en Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering.

Doel

Het doel van het Dashboard Klimaatbeleid is om belanghebbende partijen en geïnteresseerde burgers te informeren over het klimaatbeleid en de ontwikkelingen en resultaten die daar de afgelopen jaren uit zijn voortgekomen. Dit geeft meer inzicht in de huidige stand van zaken en helpt om beleid effectief bij te sturen.

Wettelijk kader

Het kabinet informeert de Tweede Kamer elke 4e donderdag van oktober over de voortgang van het klimaatbeleid in de Klimaatnota. Dat is vastgelegd in de Klimaatwet. De Klimaatnota bevat een beknopte jaarlijkse samenvatting van de informatie op dit Dashboard.

Structuur van het dashboard

Het dashboard start met het overzicht van broeikasgasemissies in Nederland. Daarna geeft het dashboard verdiepende informatie voor vijf sectoren: elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw & landgebruik en mobiliteit. Deze indeling komt overeen met de Klimaattafels van het Klimaatakkoord en de Klimaat- en Energieverkenning van PBL. Daarnaast zijn enkele sector-overstijgende thema’s opgenomen.

Iedere sector is opgedeeld in deelsectoren waarvoor een aparte pagina met detailinformatie beschikbaar is. De detailinformatie is ingedeeld langs vier niveaus die een samenhangend beeld geven van de voortgang van het klimaatbeleid:

  1. Beleid en afspraken
  2. Randvoorwaarden
  3. Gedragsverandering
  4. Resultaten

Het algemene idee is dat afspraken (die tussen overheid en maatschappelijke partijen worden gemaakt) effect hebben op randvoorwaarden voor transitie, waardoor het marktgedrag verandert, en dat leidt tot de daadwerkelijke resultaten die bijdragen aan de klimaatdoelstelling.

Op elk van de vier niveaus laten verschillende indicatoren de ontwikkelingen van de afgelopen periode zien. Er is sprake van een zekere causaliteit tussen de niveaus en indicatoren. Toch zal het beleid van afgelopen jaar niet altijd direct resultaat opleveren in hetzelfde jaar. Daar zit meestal een tijdsvertraging in. Wel ontstaat met deze structuur een beeld van de samenhang: welke indicatoren hebben invloed op elkaar?

Colofon

Het Dashboard Klimaatbeleid is ontwikkeld in opdracht van EZK samen met de betrokken departementen BZK, IenW en LNV en wordt beheerd door RVO. Informatie is uit verschillende bronnen afkomstig.

Relatie met andere publicaties

Naast het Dashboard Klimaatbeleid is er de Regionale Klimaatmonitor. Waar het Dashboard Klimaatbeleid zich richt op het nationale overzicht voor Nederland, toont de Regionale Klimaatmonitor vooral data op niveau van regio’s, provincies en gemeenten. Op termijn zullen het landelijke dashboard en de regionale Klimaatmonitor daar waar mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.

PBL publiceert, zoals vastgelegd in de Klimaatwet, jaarlijks de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). De KEV geeft een overzicht van gerealiseerde emissies en een raming van emissies van broeigasgassen uitgesplitst naar sectoren.

Alle data over (realisatie van) emissies is te vinden in de emissieregistratie op emissieregistratie.nl (uitgevoerd door RIVM).