Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

Over het thema verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

Het Rijk streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De strategie daarbij is gericht op eerst besparen en voorkomen van verspilling en vervolgens zoveel mogelijk overschakelen op hernieuwbare bronnen en grondstoffen. Een derde optie is het compenseren van uitstoot en vervuiling in het geval er nog onvoldoende bespaard wordt of gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen. Insteek is om deze laatste optie waar mogelijk te voorkomen, zodat er daadwerkelijke verduurzaming plaatsvindt in de bedrijfsvoering.

Bruto CO₂-uitstoot Rijk per jaar

De bruto CO₂ -uitstoot bedroeg in 2021 337.013 ton CO₂. Dat is 46,6 procent lager dan de bruto uitstoot in 2019. Dit komt voornamelijk door minder CO₂ -uitstoot door elektriciteitsverbruik en reizen. De bruto CO₂ -uitstoot is de daadwerkelijke CO₂ -uitstoot van het Rijk.

Bruto uitstoot

Presentatie

Oorsprong elektriciteit per jaar en soort

Het Rijk koopt 100 procent groene stroom opgewekt door wind in (de afgelopen vijf jaar), maar daarvan komt een deel (51 procent) uit Europese windenergie. Het doel is dat het aandeel Nederlandse windenergie in 2030 100 procent is, bij voorkeur opgewekt op rijksgronden.

Het percentage Nederlandse hernieuwbare elektriciteit daalde ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kwam door de krappe markt voor Nederlandse GvO’s en de daarbij horende hogere prijzen. Naast het Rijk kozen meer afnemers voor Europese windenergie.

Presentatie

Totaal gasverbruik rijksgebouwen per jaar

Er is in de afgelopen paar jaar een daling van het aardgasverbruik te zien. Van 1.571 terajoules in 2020 naar 1.524 terajoules in 2021. De daling van het gasverbruik is onder meer het gevolg van ingezet duurzaamheidsbeleid, op basis van de Routekaart stelsel kantoren.

Mate van naleving Wet Milieubeheer door rijksinrichtingen, 2020

De Wet Milieubeheer geeft aan dat er energiebesparingsmaatregelen moeten worden genomen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. We stellen vast dat er nog veel moet gebeuren om aan die bepalingen van de Wet Milieubeheer te voldoen. Bijna 82 procent van de rijksinrichtingen (732) blijkt nog niet te voldoen aan alle energiebesparingseisen die in de Erkende maatregelenlijst (EML) van het Activiteitenbesluit milieubeheer staan.

Presentatie

Uitstoot vervoer per vervoersoort per jaar

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat de Rijksoverheid in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit heeft gehalveerd ten opzichte van 2016. In dit licht heeft de Rijksoverheid zich eind 2019 aangesloten bij de coalitie Anders Reizen. Daarmee onderschrijft ze de ambitie om de CO₂ -uitstoot van zakelijk reizen in 2030 ten opzichte van 2016 te halveren.

Presentatie

Aantal emissieloze auto's in wagenpark Rijksoverheid, 2021

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2020 minimaal 20 procent van het Rijkswagenpark uit emissieloze auto’s bestaat en in 2028 is het wagenpark volledig emissieloos (zero emissie). Het aandeel emissieloze voertuigen blijft echter achter bij deze doelstelling met circa 10% in plaats van de beoogde 20%. Uit de figuur blijkt dat sommige departementen hier goed op koers liggen en zelfs overpresteren (EZK, LNV en IenW), maar dat er andere departementen zijn die achterblijven.

Presentatie

Presentatie