Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

Over het thema verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

Het Rijk streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De strategie daarbij is gericht op eerst besparen en voorkomen van verspilling en vervolgens zoveel mogelijk overschakelen op hernieuwbare bronnen en grondstoffen. Een derde optie is het compenseren van uitstoot en vervuiling in het geval er nog onvoldoende bespaard wordt of gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen. Insteek is om deze laatste optie waar mogelijk te voorkomen, zodat er daadwerkelijke verduurzaming plaatsvindt in de bedrijfsvoering.

Bruto en netto CO₂-uitstoot Rijk per jaar

De bruto CO₂ -uitstoot bedroeg in 2020 482.416 ton CO₂. Dat is 23,6 procent lager dan de bruto uitstoot in 2019. De bruto CO₂ -uitstoot is de daadwerkelijke CO₂ -uitstoot van het Rijk, de netto uitstoot ligt lager. Na correctie komt de netto en CO₂ -gecompenseerde uitstoot neer op 238.125 ton CO₂ . Dit is 20,5 procent lager dan in 2019 en komt voornamelijk door minder CO₂ -uitstoot door elektriciteitsverbruik en reizen.

Bruto uitstoot

Presentatie

Netto uitstoot

Presentatie

Oorsprong elektriciteit per jaar en soort

Aangezien het energieverbruik van de bedrijfsvoering van het Rijk een belangrijke factor is om de voetafdruk van het Rijk te verkleinen, streeft het Rijk naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit in 2030.

Het elektriciteitsverbruik van het Rijk werd in 2020 voor 60 procent verduurzaamd door het inkopen van certificaten van Nederlandse wind. Het aandeel Nederlandse wind als bron voor elektriciteit was in 2018 en 2019 57 procent. Het overige elektriciteitsverbruik was op basis van Europese wind.

Presentatie

Totaal gasverbruik rijksgebouwen per jaar

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2030 het gasverbruik van alle rijksgebouwen met 30 procentafgenomen ten opzichte van 2019 en voor minimaal 50 procent afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het gasverbruik is sinds 2008 flink gedaald. Vanaf het nieuwe referentiejaar 2019 is een nieuwe doelstelling vastgesteld (30 procent minder gasverbruik in 2030) en moet de neergaande lijn vanaf 2008 worden doorgetrokken om deze doelstelling te halen.

Vergeleken met vorig jaar is het gasverbruik echter met 1 procent toegenomen.

Mate van naleving Wet Milieubeheer door rijksinrichtingen, 2020

De Wet Milieubeheer geeft aan dat er energiebesparingsmaatregelen moeten worden genomen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. We stellen vast dat er nog veel moet gebeuren om aan die bepalingen van de Wet Milieubeheer te voldoen. Bijna 82 procent van de rijksinrichtingen (732) blijkt nog niet te voldoen aan alle energiebesparingseisen die in de Erkende maatregelenlijst (EML) van het Activiteitenbesluit milieubeheer staan.

Presentatie

Uitstoot vervoer per vervoersoort per jaar

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat de Rijksoverheid in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit heeft gehalveerd ten opzichte van 2016. In dit licht heeft de Rijksoverheid zich eind 2019 aangesloten bij de coalitie Anders Reizen. Daarmee onderschrijft ze de ambitie om de CO₂ -uitstoot van zakelijk reizen in 2030 ten opzichte van 2016 te halveren.

Presentatie

Aantal emissieloze auto's in wagenpark Rijksoverheid, 2020

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2020 minimaal 20 procent van het Rijkswagenpark uit emissieloze auto’s bestaat en in 2028 is het wagenpark volledig emissieloos (zero emissie). Het aandeel emissieloze voertuigen blijft echter achter bij deze doelstelling met circa 10% in plaats van de beoogde 20%. Uit de figuur blijkt dat sommige departementen hier goed op koers liggen en zelfs overpresteren (EZK, LNV en IenW), maar dat er andere departementen zijn die achterblijven.

Presentatie

Presentatie