Mobiliteit

Over bussen en doelgroepenvervoer

In april 2016 hebben de OV-autoriteiten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten. In het Klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:
 - Vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat);
 - Vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos;
 - Vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Op dit moment zijn ruim 1200 van de in totaal 5300 bussen emissieloos, dat is ruim 20%.Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Op 31 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie (ZE) Doelgroepenvervoer overeengekomen. Per 1 april 2021 zijn er 139 ondertekenaars (bestuursakkoord en convenant) waarvan 121 gemeenten. Marktpartijen ondertekenden een bijbehorend convenant. Het doel is in 2025 volledig zero emissie Doelgroepenvervoer. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot).

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

Presentatie

Over bussen en doelgroepenvervoer

In april 2016 hebben de OV-autoriteiten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten. In het Klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:
 - Vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat);
 - Vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos;
 - Vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Op dit moment zijn ruim 1200 van de in totaal 5300 bussen emissieloos, dat is ruim 20%.Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Op 31 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie (ZE) Doelgroepenvervoer overeengekomen. Per 1 april 2021 zijn er 139 ondertekenaars (bestuursakkoord en convenant) waarvan 121 gemeenten. Marktpartijen ondertekenden een bijbehorend convenant. Het doel is in 2025 volledig zero emissie Doelgroepenvervoer. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot).

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

Aantallen zero-emissie Bussen - Nederland

Presentatie

Indicatoren

Het dashboard bevat voor bussen en doelgroepenvervoer nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen

Randvoorwaarden

Nog niet beschikbaar.

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Uitvraag emissieloos doelgroepenvervoer, 2021

In de figuur is de voortgang van afspraken over doelgroepenvervoer in beeld gebracht op basis van een uitgevoerde steekproef. 58% van de gemeenten heeft het doelgroepenvervoer gedeeltelijk emissieloos aanbesteed. 42% van de gemeenten hebben om uiteenlopende redenen nog geen aanbesteding van emissieloos doelgroepenvervoer kunnen doen (nog lopende contracten, laadinfrastructuur waar nog aan moet worden gewerkt, balans tussen hoogte investering en contractduur). Het aandeel emissieloos in de aanbestedingen varieert nog, 28% van de gemeenten eist al 100% emissieloos aan het einde van het contract.

Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. De ambitie om te werken richting zero emissie doelgroepenvervoer is vastgelegd in het bestuursakkoord en het convenant zero emissie doelgroepenvervoer. Binnen het bestuursakkoord is namens 121 gemeenten aangegeven dat ze zich inzetten voor zero emissie doelgroepenvervoer. Daarnaast hebben 16 partijen, variërend van kennisinstellingen tot voertuigbouwers, het convenant ondertekend (peildatum augustus 2021). Het doel is in 2025 volledig emissieloos Doelgroepenvervoer.

Presentatie

Uitvraag emissieloos doelgroepenvervoer, 2021

In de figuur is de voortgang van afspraken over doelgroepenvervoer in beeld gebracht op basis van een uitgevoerde steekproef. 58% van de gemeenten heeft het doelgroepenvervoer gedeeltelijk emissieloos aanbesteed. 42% van de gemeenten hebben om uiteenlopende redenen nog geen aanbesteding van emissieloos doelgroepenvervoer kunnen doen (nog lopende contracten, laadinfrastructuur waar nog aan moet worden gewerkt, balans tussen hoogte investering en contractduur). Het aandeel emissieloos in de aanbestedingen varieert nog, 28% van de gemeenten eist al 100% emissieloos aan het einde van het contract.

Doelgroepenvervoer gaat over het vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. De ambitie om te werken richting zero emissie doelgroepenvervoer is vastgelegd in het bestuursakkoord en het convenant zero emissie doelgroepenvervoer. Binnen het bestuursakkoord is namens 121 gemeenten aangegeven dat ze zich inzetten voor zero emissie doelgroepenvervoer. Daarnaast hebben 16 partijen, variërend van kennisinstellingen tot voertuigbouwers, het convenant ondertekend (peildatum augustus 2021). Het doel is in 2025 volledig emissieloos Doelgroepenvervoer. Aantal gemeenten en hun uitvraag voor ZE doelgroepenvervoer - 2021 - Nederland

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector bussen en doelgroepenvervoer.

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

De figuur toont de ontwikkeling van het aantal emissieloze bussen evenals de norm voor het aantal emissieloze bussen.

In April 2016 hebben de OV-autoriteiten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten.

In het klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:
 - vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat);
 - vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos;
 - vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Per 1 april 2021 zijn ruim 1.200 van de in totaal 5.300 bussen emissieloos, dat is ruim 20% van de busvloot.

Presentatie

Aantal emissieloze bussen per OV-autoriteit, 2021

In de figuur is het totaal aantal bussen en het aantal emissieloze bussen per OV-autoriteit weergegeven. De figuur laat zien dat bijna alle OV-autoriteiten zijn gestart met de transitie van diesel-/aardgasbussen naar emissieloze bussen.

Presentatie

Totale vloot doelgroepenvervoer, 2020

De figuur toont het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor doelgroepenvervoer en de bijbehorende CO₂-uitstoot. Op basis van de huidige gegevens is berekend dat er in 2020 +/- 19.000 voertuigen ingezet worden voor het doelgroepenvervoer en dat de gezamenlijke CO₂-uitstoot ca. 0,2 Mton bedraagt, dit is het besparingspotentieel.

In het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) hebben het Rijk en deelnemende gemeenten de ambitie uitgesproken om in 2025 een volledig emissieloze vloot voor de uitvoering van de gemeentelijke vervoerstaken in het doelgroepenvervoer operationeel te hebben. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot).

Presentatie

Aantal emissieloze taxi's in Nederland

De figuur laat de ingroei van emissieloze taxi’s in de totale taxi vloot zien. Per begin 2021 zijn circa 2.000 van de 31.500 taxi's emissieloos, dit is 7% van de taxivloot. Emissieloze taxi's zijn nu nog grotendeels straattaxi's.

Voertuigen met een taxilabel worden zowel als straattaxi als voor doelgroepenvervoer ingezet. Ongeveer 2/3 van deze voertuigen wordt ingezet in het doelgroepenvervoer, 1/3 is straattaxi.

Presentatie

Ontwikkeling emissieloze bussen (april 2021)

De figuur toont de ontwikkeling van het aantal emissieloze bussen evenals de norm voor het aantal emissieloze bussen.

In April 2016 hebben de OV-autoriteiten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen (BAZEB) gesloten.

In het klimaatakkoord zijn de volgende gezamenlijke ambities uit het BAZEB overgenomen en opnieuw bekrachtigd:
 - vanaf 2025 zijn alle nieuwe OV-bussen emissieloos (aan de uitlaat);
 - vanaf 2030 zijn alle OV-bussen emissieloos;
 - vanaf 2025 rijden nieuwe bussen op regionaal opgewekte duurzame energie.

In het Klimaatakkoord zijn deze afspraken herbevestigd. Per 1 april 2021 zijn ruim 1.200 van de in totaal 5.300 bussen emissieloos, dat is ruim 20% van de busvloot. Aantallen zero-emissie Bussen - Nederland

Presentatie

Aantal emissieloze bussen per OV-autoriteit, 2021

In de figuur is het totaal aantal bussen en het aantal emissieloze bussen per OV-autoriteit weergegeven. De figuur laat zien dat bijna alle OV-autoriteiten zijn gestart met de transitie van diesel-/aardgasbussen naar emissieloze bussen.

Aantal Zero emissie bussen per OV-autoriteit - 2021 - Nederland

Presentatie

Totale vloot doelgroepenvervoer, 2020

De figuur toont het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor doelgroepenvervoer en de bijbehorende CO₂-uitstoot. Op basis van de huidige gegevens is berekend dat er in 2020 +/- 19.000 voertuigen ingezet worden voor het doelgroepenvervoer en dat de gezamenlijke CO₂-uitstoot ca. 0,2 Mton bedraagt, dit is het besparingspotentieel.

In het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) hebben het Rijk en deelnemende gemeenten de ambitie uitgesproken om in 2025 een volledig emissieloze vloot voor de uitvoering van de gemeentelijke vervoerstaken in het doelgroepenvervoer operationeel te hebben. Eind 2020 rijden er 118 voertuigen met een elektrische aandrijflijn (0,6% van de vloot). Totale vloot doelgroepenvervoer - 2020 - Nederland

Presentatie

Aantal emissieloze taxi's in Nederland

De figuur laat de ingroei van emissieloze taxi’s in de totale taxi vloot zien. Per begin 2021 zijn circa 2.000 van de 31.500 taxi's emissieloos, dit is 7% van de taxivloot. Emissieloze taxi's zijn nu nog grotendeels straattaxi's.

Voertuigen met een taxilabel worden zowel als straattaxi als voor doelgroepenvervoer ingezet. Ongeveer 2/3 van deze voertuigen wordt ingezet in het doelgroepenvervoer, 1/3 is straattaxi.

Presentatie